โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี